Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb


Poskytovatel:
LuckyNet s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice
IČO:280 78 993, DIČ: CZ28078993
zapsaná v OR vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15992
Jednatel: Lukáš Čásári
www.luckynet.cz

Zákazník:
Zákazníkem se stává každý subjekt (právnická či fyzická osoba), která vyjádří souhlas s těmito smluvními podmínkami a objedná si službu z nabídky Poskytovatele některým z následujících způsobů:
a) vyplněním objednávky na internetových stránkách Poskytovatele
b) vyplněním objednávkového formuláře a odesláním na emailovou adresu Poskytovatele
c) vyplněním objednávkového formuláře a doručením provozovatelem poštovních služeb Poskytovateli
d) vyplněním objednávky prostřednictvím telefonu ve spolupráci s pracovníkem Poskytovatele
e) vyplněním objednávkového formuláře ve spolupráci s pracovníkem Poskytovatele na adrese místa připojení
f) vyplněním objednávkového formuláře ve spolupráci pracovníka Poskytovatele v místě sídla nebo provozovny Poskytovatele

Ve všech případech je nutno uzavřít písemnou Smlouvu o poskytování přístupu do sítě Internet (dále jen "Smlouva") mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Poskytovatel poskytuje své služby podle Zákona o telekomunikacích a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem. 1.2. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb (dále jen "Podmínky") Poskytovatele k přístupu do sítě Internet a ostatních služeb jsou nedílnou součástí smluv o poskytování telekomunikačních služeb mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. 1.3. Poskytovatel je oprávněn změnit (vydat nové) Všeobecné podmínky. Tuto změnu je povinen oznámit Zákazníkovi na svých webových stránkách nebo odesláním e-mailu zákazníkovi ihned po novém vydání Všeobecných podmínek. Pro stávající zákazníky je změna Všeobecných podmínek účinná po uplynutí lhůty 1 měsíce ode dne oznámení změny Všeobecných podmínek zákazníkům. V případě, že Zákazník nesouhlasí s novým zněním Všeobecných podmínek, které pro Zákazníka představují jejich zhoršení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez sankce a s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně do 14 dní od data oznámení změny Všeobecných podmínek zákazníkům. Smluvní vztah se během výpovědní lhůty řídí Všeobecnými podmínkami v původním znění.

2. Smlouva a smluvní strany
2.1. Tyto Podmínky se vztahují k smluvnímu vztahu, který je sjednán Smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen "Smlouva") uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. V případě rozporu mezi ujednáními ve Smlouvě a Všeobecných podmínkách platí ujednání obsažená ve Smlouvě. 2.2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky a číslované dodatky Smlouvy.

3. Definice základních pojmů
3.1. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které je prostřednictvím Poskytovatele poskytována Služba. 3.2. Poskytovatel je obchodní společnost LuckyNet s.r.o. 3.3. Oprávněný zástupce je osoba oprávněná se za smluvní stranu zavazovat a uzavřít Smlouvu včetně příloh. Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) a Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění), musí mít oprávněný zástupce smluvní strany k uvedeným činnostem platnou úředně ověřenou plnou moc. Oprávněný zástupce, který jedná za Zákazníka, se prokáže touto plnou mocí na žádost Poskytovatele. 3.4. Pověřený pracovník je odpovědným zástupcem určený pracovník Zákazníka, jenž zajišťuje a zprostředkovává při jednáních kontakt Zákazníka s Poskytovatelem, je oprávněn jednat ve věcech zřizování, provozu, kvality a rozsahu poskytování služby, podepisuje smlouvy, předávací a jiné protokoly. 3.5. Změna služby je akt písemně potvrzený číslovaným dodatkem ke Smlouvě oprávněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Zákazníka na jedné straně a zástupcem Poskytovatele na druhé straně o zprovoznění změny požadované služby v parametrech a v rozsahu uvedených ve smlouvě, dodatku, dohodě nebo objednávce stvrzené Zákazníkem. 3.6. Zapůjčené zařízení je zařízení v majetku poskytovatele, jež v rámci poskytovaných služeb Poskytovatel umístil v prostorách Zákazníka nebo určených Zákazníkem a s jehož pomocí poskytuje uživateli sjednané služby. 3.7. Vadně poskytnutý výkon, závadná služba - výkon, který byl poskytnut Poskytovatelem jako finálním dodavatelem podle konkrétních okolností tak, že množství, rozsah nebo kvalita neodpovídá smluvně stanoveným podmínkám. 3.8. Porucha služby je takový stav poskytované služby, kdy sjednané parametry poskytované služby neodpovídají reálným parametrům poskytované služby. 3.9. Doba poruchy služby je celková doba, po kterou trvala konkrétní ohlášená porucha služby. 3.10. Věrnostní bonus je sleva z ceny za pravidelně poskytovanou službu. Tato sleva je je zahrnuta do period fakturací čtvrtletně, půlročně a ročně, které je nutné sjednat ve Smlouvě. 3.11. Změna služby je písemný akt dohodnutý oběma smluvními stranami v číslovaném dodatku Smlouvy ohledně těchto změn: (a) změna tarifu služby, (b) změna zúčtovacího období, (c) přidělení či odebrání veřejné IP adresy, (d) stěhování místa připojení, (e) ostatní případy, které budou v dodatku Smlouvy specifikovány jako změna služby.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Podmínkách za smluvně dohodnutou cenu. 4.2. Poskytovatel odpovídá v rámci poskytování služeb za funkčnost a kvalitu své sítě a je povinen udržovat telekomunikační infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě, aby poskytované služby odpovídaly příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným ve Smlouvě. Toto se netýká případů způsobených zásahem vyšší moci (tj. okolnosti, kterou Poskytovatel ani při péči, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, nemůže odvrátit, např. válka, povstání, nepokoje, stávky, obchodní, měnová, politická, popř. jiná opatření úřadů, přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení, bouřky apod.) nebo omezení služeb na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. 4.3. Poskytovatel je povinen odstranit bezodkladně a na vlastní náklady závadu v poskytování služby, která vznikla na zařízeních v jeho vlastnictví. Poskytovatel odstraní i závadu prokazatelně způsobenou nebo zaviněnou zcela nebo zčásti Zákazníkem na zařízení, a to na náklady Zákazníka za podmínek dohodnutých mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zvlášť pro každý případ. 4.4. Pro odstraňování jakýchkoli závad je Poskytovatel oprávněn využívat služeb třetích osob. V případě využívání třetích osob nebo jejich technických prostředků zajišťuje Poskytovatel opravy případných poruch v termínech a za podmínek poskytnutých mu těmito třetími osobami. 4.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit čí dočasně zastavit Zákazníkovi poskytování služeb a to bez nároku na prodloužení expirace za nefunkčnost po dobu do odstranění, pokud Zákazník zapříčiní poruchu či omezení jakékoliv části služeb. Poskytování služby může být přerušeno až do doby odstranění Zákazníkem. V případě, že Zákazník poruší podmínky užívání služby zvlášť hrubým způsobem, tzn. svým chováním omezí nebo ohrozí možnost poskytování služeb dle stanovených podmínek Poskytovatele, je tento oprávněn zrušit přístup zákazníka ke službě okamžitě, zejména je-li zřejmé, že tento zneužívá telekomunikační síť nebo službu v rozporu se závaznými právními předpisy, v rozporu s dobrými mravy, to: a) zákazník úmyslně nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, včetně přenosu b) komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření počítačových virů, porušování vlastnických a autorských práv c) zákazník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup d) zákazník neoprávněně využívá data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkouší, zkoumá či testuje zranitelnost systémů nebo sítí e) zákazník porušuje bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě f) zákazník zasahuje do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty, pokusů přetížit systém) a jiných zásahů g) zákazník rozesílá nevyžádanou elektronickou poštu a přispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušuje zásady občanského soužití h) zákazník umožní využívání objednaných služeb třetím osobám bez příslušného oprávnění dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Toto chování má charakter porušení zákona a jako takové je sjednání nápravy vymožitelné soudní cestou. Toto je považováno za podstatné porušení podmínek poskytování služeb a poskytovatel je oprávněn při opakovaném porušení vyúčtovat uživateli poplatek za obnovení poskytování služeb po odstranění důvodu k omezení či zastavení poskytování služby, a to ve výši 500,- Kč + příslušná sazba DPH. V případě, že Zákazník přes opakovaná opatření ze strany Poskytovatele nedbá ujednání těchto Všeobecných podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb společností LuckyNet s.r.o., je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč (Deset tisíc korun českých), přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. Omezení služby je dále přípustné, pokud smluvní Zákazník je v prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby. Poskytovatel je povinen oznámit v předstihu Zákazníkovi omezení, přerušení, změny nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy a to primárně elektronicky na uživatelovu elektronickou adresu, kterou uvedl při podpisu smlouvy (objednávky), na svých internetových stránkách www.luckynet.cz nebo formou SMS zprávy na číslo uvedené ve smlouvě, toto ustanovení neplatí pro odstávky proudu na energetické síti distributora el. energie. 4.6. Poskytovatel je povinen provést Zákazníkem požadovanou změnu parametrů poskytované služby oboustranně sjednanou v dodatku Smlouvy, a to nejpozději v termínech v nich sjednaných. 4.7. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků potřebných k provozu služby, ať jsou majetkem Poskytovatele nebo Zákazníka, až po poslední zařízení, ze kterého vede datový kabel přímo do prostor ve vlastnictví Zákazníka, případně prostor, které má Zákazník v pronájmu od třetí osoby, a v případě poruchy zajistit jeho řádný servis. V případě, že je toto poslední zařízení umístěno ve společných prostorách ve vlastnictví bytového družstva, popř. společenství vlastníků (např. Výtahová šachta v panelovém domě s více bytovými jednotkami), odpovídá Poskytovatel také za ně. 4.8. Poskytovatel umožní Zákazníkovi přijmout opatření k ochraně a utajení přenášených dat, např. šifrování nebo kódování. Zákazník tak však musí učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem Poskytovatele, tzn. musí zachovat možnost přenosu dat. Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených dat a případně ani za tímto porušená práva třetích osob. 4.9. Poskytovatel neodpovídá za bezpečnost Zákazníkova informačního systému a jeho zařízení a softwaru pro přístup k Internetu nebo jiným datovým službám. Rovněž není zodpovědný za jakékoli datové služby provozované jinými subjekty včetně informací, které jsou prostřednictvím internetu či datových služeb třetími osobami zveřejňovány. 4.10. Poskytovatel je povinen zveřejňovat informace o případných změnách v poskytované službě na svých hlavních stránkách Poskytovatele. 4.11. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a jejího plnění. Jakékoliv důvěrné informace, které Poskytovatel zjistí v průběhu smluvního vztahu o Zákazníkovi, nebudou zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, případně nebude umožněno jejich zneužití v neprospěch Zákazníka. Toto neplatí o informacích statistické povahy a o informacích, jejichž zadržování by odporovalo platným právním předpisům. 4.12. Poskytovatel je povinen umožnit Zákazníkovi před zřízením služby Smlouvu podepsat v místě pro Poskytovatele obvyklým k podnikání. 4.13 Poskytovatel zasílá Zákazníkovi informace týkající se průběhu plnění Smlouvy prostřednictvím automatického systému Poskytovatele, čímž informuje Zákazníka o plánovaných odstávkách služby, o blížícím se datu splatnosti, výši dlužné částky po datu splatnosti a jiných důležitých informacích formou sms a/nebo emailem na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo jejím číslovaném dodatku. Údaje uvedené v těchto sděleních jsou orientační, za správnost těchto údajů Poskytovatel nezodpovídá.

5. Práva a povinnosti Zákazníka
5.1. Zákazník, který se rozhodne uzavřít Smlouvu, je povinen předložit poskytovateli nezbytné doklady osvědčující zejména totožnost zájemce a právo užívat místo instalace. Zákazník souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn pořídit kopii dokladu totožnosti a tuto kopii archivovat spolu s podepsanou Smlouvou ve smyslu ust. §63 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 5.2. Zákazník je povinen užívat Službu v souladu se Smlouvou. 5.3. Zákazník je povinen hradit ceny za služby poskytované dle Smlouvy v cenách a termínech stanovených ve Smlouvě a těmito Podmínkami. 5.4. Zákazník nesmí využít služeb poskytovaných dle Smlouvy k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými v České Republice nebo využít služby v rozporu s Pravidly používání Internetu (PPI) prostřednictvím sítě Poskytovatele. Zákazník nesmí obtěžovat třetí strany zneužíváním služeb, zejména zasíláním nevyžádaných informací nebo provádět činnost mající za cíl narušit práva třetích osob. Poskytovatel má právo v případě zjištění porušení jakékoliv takové skutečnosti Zákazníkem zcela pozastavit služby do doby nápravy. Tímto není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu smluvené ceny služby. 5.5. Zákazník odpovídá za to, že koncová zařízení navazující na zařízení Poskytovatele, popř. na zařízení Zákazníka, které Poskytovatel využívá k poskytování služeb, budou odpovídat platným technickým normám. 5.6. Zákazník má právo na vrácení části poplatků zaplacených za dobu poruchy služby. Výše a způsob je specifikován v čl. 6 a čl. 7 těchto Podmínek. 5.7. Zákazník se zavazuje zabezpečit zařízení, které Poskytovatel používá k provozu služby, proti odcizení, zničení a poškození. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou na zapůjčených zařízeních Poskytovatele umístěných u Zákazníka ode dne jejich převzetí do doby jejich odstranění pracovníky Poskytovatele při zrušení služby nebo ukončení smlouvy. 5.8. Zákazník je povinen zajistit součinnost s Poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo deinstalaci technického zařízení Poskytovatele souvisejícího s poskytovanou službou. Součinnost spočívá především v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází koncový bod Zákazníka, s provedením případných projektových, stavebních a instalačních prací a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Zákazníka, pak ji Zákazník na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí. Zákazník dává souhlas poskytovateli s montáží potřebného zařízení a vedení nutných k poskytování služeb dle Smlouvy. Není-li zákazník oprávněn takovýto souhlas poskytnout sám, je povinen zajistit souhlas oprávněné osoby, majitele či správce nemovitosti. Zákazník odpovídá za všechny škody a náklady způsobené nedodržením této povinnosti. 5.9. Zákazník je povinen zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz a zařízení Poskytovatele související s poskytovanou službou dle požadavků Poskytovatele. Bude-li u Zákazníka nainstalováno zařízení Poskytovatele. Zákazník je povinen zajistit, aby po celou dobu poskytování služby telekomunikační zařízení Poskytovatele umístěné u Zákazníka bylo napájeno výrobcem předepsaným zdrojem energie. Veškeré výdaje s tím spojené bude hradit Zákazník. 5.10. Zákazník je povinen předložit k nahlédnutí stávající kompletní projektovou dokumentaci stavby, v níž bude Poskytovatel provádět telekomunikační rozvody. Poskytovatel dle projektové dokumentace a po domluvě se Zákazníkem, příp. majitelem objektu, provede instalaci telekomunikačních vedení a s tím související prostupy pro tato vedení. Pokud Zákazník nepředloží kompletní projektovou dokumentaci stavby, Poskytovatel neodpovídá za škody tímto způsobené, zejména za nejasnosti v umístění stávajícího jakéhokoliv vedení. 5.11. Zákazník je povinen umožnit Poskytovatelem pověřeným osobám na požádání v přiměřeném rozsahu přístup za účelem kontroly, údržby, opravy nebo instalace zařízení do prostor, ve kterých je nebo má být umístěno zařízení Poskytovatele související s poskytovanou službou dle této smlouvy. Doba, po kterou nebyl umožněn pověřeným osobám přístup k zařízením se v případě závady nebo poruchy služby do doby poruchy služby nezapočítává. 5.12. Zákazník nesmí měnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Poskytovatele v koncovém bodu Zákazníka proti stavu při zřízení služby. Zákazník je povinen učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci se zařízením Poskytovatele v koncovém bodu Zákazníka. Zákazník odpovídá za to, že zařízení budou používána výhradně k smluvenému účelu. Za škodu způsobenou Zákazníkem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních odpovídá plně Zákazník. 5.13. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a jejího plnění. 5.14. Zákazník nesmí umožnit použití zapůjčených zařízení u něj umístěných třetími osobami. 5.15. Služby dle Smlouvy jsou určeny pouze pro Zákazníka. Zákazník nesmí umožnit přístup k službám nebo prostřednictvím služeb třetí osobě. Pro tyto případy bude nepravidelně kontrolován datový tok na zařízení Poskytovatele a detailně sledováno, odkud přicházejí požadavky na toto zařízení. V případě zjištění takovéto skutečnosti je Poskytovatel oprávněn okamžitě zamezit přístup k poskytované službě. 5.16. Zákazník je povinen hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení, změny adres, emailové schránky, telefonního čísla, příp. změny lokalit účastnických přípojek. Dále je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli změnu fakturační adresy. Změny je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy taková změna nastala a to těmito způsoby: (a) písemně dopisem nebo (b) písemně emailem z emailové adresy Zákazníka uvedené ve Smlouvě na adresu zak.podpora@luckynet.cz. V opačném případě se Zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude informován o podstatných okolnostech, souvisejících s poskytováním objednaných služeb (např. výzva k platbě, aj.). Neinformovanost zákazníka v důsledku nesplnění této podmínky nezakládá vůči Poskytovateli žádnou odpovědnost za případné problémy Zákazníka s řádným využitím objednaných služeb. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek nebo znemožnit poskytování služby, pak je oprávněn vypovědět smlouvu se zkrácenou, nejméně čtrnáctidenní lhůtou. 5.17. Zákazník je povinen dát bezplatně k dispozici prostory ve svých budovách, v nichž mají být za účelem splnění Smlouvy instalována a provozována telekomunikační zařízení Poskytovatele, a to na dobu trvání Smlouvy včetně všech vedlejších plnění, zejména dostatečného příkonu, osvětlení a klimatizace, případně potřebné vyrovnávače napětí (přepěťová ochrana, hromosvodový oddálený jímač). Zákazník tato zařízení umístí pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely. 5.18. Zákazník nesmí změnit nebo odstranit označení mající charakter specifikace majetku Poskytovatele. 5.19. Zákazník podpisem smlouvy zmocňuje Poskytovatele k zastupování Zákazníka při výkonu oprávnění zákazníka ve smyslu ust. §104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (které zejm. stanoví povinnost vlastníka domu, bytu nebo nebytového prostoru umožnit uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního předpisu, a rovněž zřízení vnitřního komunikačního vedení), a to v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování služeb provozovatele Zákazníkovi a veškerým úkonům s tím spojeným s tím, že veškeré náklady s tím spojené ponese Poskytovatel.

6. Cena a platební podmínky
6.1. Za práce a služby Poskytovatele hradí Zákazník Poskytovateli předem dohodnuté ceny. Aktuální informace o všech platných cenách služeb Poskytovatele jsou uvedené na webových stránkách www.luckynet.cz. 6.2. Ceny pravidelně poskytovaných služeb jsou smluvní. Poskytovatel plně garantuje výši smluvené ceny za poskytované služby po dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě zániku platné měny ČR. 6.3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zúčtovací období poskytované služby datumově v souladu s kalendářním rokem, a to měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční. Účtovací období se zavazuje Zákazník využívat minimálně v délce jednoho celého platebního období beze změny, od data kdy jej začal využívat. 6.4. Účtování jednorázových služeb provádí Poskytovatel fakturou zaslanou nebo předanou Zákazníkovi následovně: a) jednorázové zřizovací poplatky jsou Zákazníkovi účtovány zálohově na základě podpisu nebo změny Smlouvy b) jednorázové poplatky jsou účtovány po provedení příslušného plnění c) v případě koupě zboží zaplatí Zákazník před dodáním zboží zálohu ve výši dvacetipěti procent (25 %) sjednané kupní (nebo instalační) ceny do deseti (10) dnů ode dne podpisu smlouvy nebo dodatku, týkajícího se koupě zboží (nebo instalace). V případě koupě přechází vlastnictví zařízení z Poskytovatele na Zákazníka až po úplné úhradě jeho kupní ceny dle Smlouvy. 6.5. Účtování pravidelně poskytovaných služeb s periodou fakturace měsíční (platba za jeden měsíc), čtvrtletní (platba za tři měsíce), půlroční (platba za šest měsíců) nebo roční (platba za dvanáct měsíců) provádí Poskytovatel fakturou, platebním plánem nebo zálohovou fakturou zaslanou elektronicky nebo předanou Zákazníkovi následovně: a) pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány se splatností nejpozději do desáteho (10) dne prvního měsíce v daném zúčtovacím období a prováděny bezhotovostním převodem dle platebních údajů na platebním plánu. b) pravidelné poplatky za neúplné zúčtovací období jsou účtovány předem za celé zúčtovací období, ve kterém je služba poskytována poprvé, v prvním vyúčtování a jsou vypočteny jako jedna třicetina (1/30) měsíčního poplatku násobená délkou neúplného období zaokrouhlenou dolů na celé dny c) Ve výjimečných případech Poskytovatel po vzájemné domluvě se Zákazníkem může přijmout poplatky za pravidelně poskytované služby jinak placené bezhotovostním převodem i hotově. Za tuto službu je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek za hotovostní platbu dle ceníku Poskytovatele. 6.6. Platební plán je daňový doklad vystavený na základě smlouvy, dle kterého Zákazník hradí rezervační poplatky za pravidelně poskytovanou službu. Platební plán je přílohou smlouvy. Na platebním plánu jsou vyznačeny tyto náležitosti: poskytovaná služba, data uskutečnění zdaniteného plnění a data splatnosti rezervačních poplatků za pravidelně poskytovanou službu. Pokud platební plán obsahuje předpis plateb pouze do určitého data a dále nepokračuje vlivem malého prostoru na dokladu, automaticky se má za to, že rezervační poplatky dále pokračují a Poskytovatel vystaví nový navazující platební plán s vyznačenými dalšími rezervačními poplatky. Platební plány jsou číslovány vzestupně římskými číslicemi. V případě, že dochází k ukončení Smlouvy, se Zákazník zavazuje a souhlasí s tím, že uhradí veškeré předepsané rezervační poplatky, které jsou splatné dle platebního plánu do dne ukončení smlouvy. Po datu ukončení Smlouvy datumově následující položky na platebním plánu zákazník neuplatňuje pro nárok na DPH v daňovém přiznání. 6.7. U pravidelně poskytovaných služeb je Poskytovatel oprávněn požadovat od Zákazníka rezervační poplatek ve výši jedno sto procent (100 %) sjednané ceny služby za sjednanou periodu zúčtovacího období. Rezervační poplatky jsou v plné výši splatné postupně vždy k datu splatnosti uvedeného pro každou jednotlivou pravidelnou platbu dle platebního plánu po dobu trvání smlouvy. Poskytovatel je oprávněn takto složený rezervační poplatek držet po celou dobu smluvního vztahu a je oprávněn použít rezervační poplatek k započtení pohledávek Poskytovatele za Zákazníkem, zejména k úhradě ceny poskytovaných služeb a nezaplacených smluvních pokut a současně žádat od Zákazníka doplacení všech poplatků za poskytnuté služby. Po ukončení Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Poskytovatel rezervační poplatek nemusí vracet dle jeho vlastního uvážení, pokud se rozhodne rezervační poplatek vrátit, učiní tak do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu, nebyly-li započteny pohledávky Poskytovatele za Zákazníkem. 6.8. Ceny za poskytované služby se začínají účtovat od následujícího dne po dni, kdy byla zřízena služba. Změna ceny, která souvisí se změnou služby, se účtuje počínaje dnem provedení změny služby. 6.9. V případě, že byla zjištěna nemožnost realizace služby dle smlouvy zaviněním třetích stran a subdodavatelů Poskytovatele a pokud byla provedena šetření třetích stran za úhradu, ztrácí Zákazník právo na vrácení jednorázového zřizovacího poplatku nebo jiného poplatku v souvislosti se zřizovanou službou. Uživateli bude poplatek vrácen, pokud k realizaci služby nedošlo v důsledku technické nezpůsobilosti zařízení ve vlastnictví Poskytovatele. 6.10. Faktura Poskytovatele bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o dani z přidané hodnoty a obchodního zákoníku v platném znění. Toto se netýká zálohové fakturace. 6.11. Účtované částky musí Zákazník bezhotovostně uhradit na účet Poskytovatele uvedený na faktuře nebo platebním plánu – daňový doklad ve lhůtě stanovené jako splatnost faktury nebo splatnost platebního plánu – daňový doklad, která bude činit deset (10) dnů ode dne jejího vystavení. Případná jiná splatnost musí být uvedena ve Smlouvě. Zákazník vždy za poskytované služby při bezhotovostním převodu zasílá platbu Poskytovateli na číslo bankovního účtu uvedené ve Smlouvě či jejím dodatku. Poskytovatel nenese odpovědnost za chybně nadiktované číslo účtu v telefonním hovoru, ani za překlep v emailu nebo v sms, které jsou Zákazníkovi zaslány, nebo které si Zákazník vyžádá. Směrodatné a správné číslo bankovního účtu je vždy uvedeno ve Smlouvě a v daňovém dokladu. 6.12. Úhrada účtovaných částek Zákazníkem se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet u peněžního ústavu Poskytovatele, a to nejpozději do data splatnosti, oproštěná od bankovních poplatků, manipulačních poplatků a poplatků za příchozí platbu ze zahraničního účtu. Pokud Zákazník uhradí účtované částky později, než je stanoveno v tomto odstavci, je Zákazník v prodlení. 6.13. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtovaných částek po období delší než tři (3) dny, je Poskytovatel oprávněn zcela nebo částečně pozastavit plnění smlouvy do doby úhrady dlužných částek. Po dobu takového pozastavení budou Zákazníkovi dále účtovány pravidelné měsíční poplatky za služby, pronajatá a umístěná zařízení a technické prostředky Poskytovatele a jeho subdodavatelů a tyto poplatky se Zákazník zavazuje uhradit. Dále je Zákazník povinen zaplatit i další poplatky dle ceníku za pozastavení plnění služby. V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Zákazník je povinen umožnit přístup k zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Zákazníka a nebránit jeho odebrání. Za znovu zapojení služby je účtován jednorázový poplatek 250,- Kč + příslušná sazba DPH. Až po jeho uhrazení na bankovní účet Poskytovatele bude Zákazníkovi nadále poskytována služba v plném rozsahu. 6.14. Pro případ prodlení s placením úhrad za poskytované služby si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat sjednaný úrok z prodlení ve výši 50,- Kč plus přílušná sazba DPH za každý den prodlení a Zákazník se zavazuje v případě vyúčtování úroku z prodlení Poskytovatelem takto smluvený úrok z prodlení zaplatit. Za úhradu se považuje připsání dlužné částky na účet Poskytovatele. 6.15. Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Zákazník povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů. 6.16. Zákazník má právo na vrácení části poplatků zaplacených za dobu poruchy služby v následující výši: V případě, že doba poruchy služby v jednom kalendářním dni činí více než šest (6) hodin, má Zákazník právo na snížení měsíční ceny závadné služby o jednu třicetinu (1/30). Pokud by doba poruchy služby činila více než deset (10) dní v jednom měsíci, vrací se měsíční cena za závadnou službu Zákazníkovi v plné výši. Právo na snížení ceny Zákazník ztrácí v případě, že k uvedenému důsledku došlo byť i částečně z viny Zákazníka. Garance uvedené v tomto odstavci se také nevztahují na případy uvedené v bodě 4.2. . 6.17. V případě, že z důvodů závad na zařízení ve vlastnictví Poskytovatele provozovaného Poskytovatelem v souvislosti s předmětem Smlouvy dojde alespoň třikrát během jakýchkoliv po sobě jdoucích třiceti (30) kalendářních dnech k úplnému přerušení poskytované služby a trvá-li každé takové přerušení nejméně dvacet čtyři (24) hodin, může Zákazník vypovědět smlouvu se čtrnáctidenní (14) výpovědní lhůtou. Zákazník má toto právo vypovědět takto smlouvu v průběhu šedesáti (60) dní od prvního dne, ve kterém Zákazník řádně nahlásil Poskytovateli přerušení poskytované služby. 6.18. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pořádání akčních nabídek. Informace a pravidla akčních nabídek jsou sdělovány oprávněným zástupcem Poskytovatele nebo na www.luckynet.cz. Akční nabídky nelze mezi sebou kombinovat, tedy si Zákazník musí vybrat jednu z prezentovaných akčních nabídek.

7. Reklamační řád
7.1. Poskytovatel odpovídá vůči Zákazníkovi za množství a rozsah služby, pokud služba dle smlouvy nebyla poskytnuta v dohodnutém množství nebo rozsahu, nebo Poskytovatelem prodané zboží nemá vlastnosti stanovené technickými podmínkami a vykazuje závady. 7.2. Reklamace Zákazníka může být uplatněna v případě vadného poskytnutí telekomunikačních služeb nebo prodeje zboží realizovaných Poskytovatelem. V případě vadného poskytnutí telekomunikačních služeb je odpovědnost Poskytovatele omezena na povinnost odstranit závadu v termínech dále a v případech uvedených v článku 6 snížit cenu. Reklamaci v této oblasti lze uplatnit pouze na vadně provedené odstranění závady nebo na neodstranění závady zařízení v majetku Poskytovatele. 7.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikne tím, že požadovaná služba byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec (§82 odst. 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích). 7.4. Za vady zakoupeného zboží odpovídá Poskytovatel v rozsahu zákonné nebo dohodnuté záruky. 7.5. Právo na uplatnění reklamace má výhradně Zákazník, uživatel, osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu nebo jí zmocněná osoba. V případě reklamace zboží zakoupeného od Poskytovatele může reklamaci uplatnit každý, kdo se prokáže dokladem o koupi reklamovaného zboží. 7.6. Veškeré reklamace na kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb se uplatňují písemně (dopisem), nebo osobně, vždy na adrese Poskytovatele. 7.7. V případě osobního uplatnění reklamace, která nemůže být kladně vyřízena ihned, sepíše se o uplatnění reklamace reklamační zápis a reklamující obdrží kopii tohoto zápisu. 7.8. Reklamaci musí uplatnit Zákazník v případě vadně a/nebo neúplně poskytnuté telekomunikační služby (poruchy služby) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v případě reklamace na vyúčtování telekomunikačních služeb do dvou (2) měsíců od doručení vyúčtování. Pokud Zákazník neuplatní reklamaci vadně poskytnuté služby do pěti (5) dnů po posledním dni trvání vadné služby, právo reklamace zaniká. 7.9. Případné reklamace účetních dokladů uplatňuje Zákazník prostřednictvím svého odpovědného zástupce výhradně písemně na adresu Poskytovatele, nejpozději do dvou (2) měsíců od obdržení účetních dokladů s uvedením důvodu reklamace. Podání reklamace nemá odkladný účinek. Poskytovatel rozhodne o reklamaci během čtrnácti (14) dnů po jejím obdržení a o výsledku podá písemnou zprávu Zákazníkovi. Částka, na jejíž vrácení vznikne Zákazníkovi nárok z Poskytovatelem uznané reklamace, bude započtena s nejdříve splatnou úplatou za poskytnuté služby k jejímuž zaplacení bude Zákazník povinen. 7.10. Za okamžik počátku závadně poskytnuté služby (začátek doby poruchy služby) se myslí okamžik, kdy ji Zákazník oznámí telefonicky a Poskytovatel tuto skutečnost potvrdí, zda-li je závada na jeho straně. Zjistí-li Poskytovatel závadu na straně Zákazníka nebo bude-li na přání Zákazníka přivolán neoprávněný servisní zásah, Zákazník se zavazuje v plné výši a neprodleně uhradit náklady na servisní zásah dle ceníku Poskytovatele. V případě telefonického oznámení musí být oznámení Zákazníkem následně provedeno ještě písemně, doporučeným dopisem zaslaným nejpozději do dvacetičtyř (24) hodin po telefonickém oznámení. Za okamžik ukončení závady poskytnuté služby (konec poruchy služby) se myslí okamžik, kdy Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi telefonicky nebo formou sms nebo doporučeným dopisem. 7.11. Servisní podmínky Poskytovatele jsou aktuálně uvedeny na www.luckynet.cz. 7.12. Reklamace vyřizuje Poskytovatel ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace: reklamaci poskytnutých služeb do třiceti (30) kalendářních dní (výjimku tvoří složitější případy, vyžadující rozsáhlejší šetření popř. posudky, lhůta zde činí zpravidla šedesát (60) kalendářních dní). 7.13. V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má Zákazník podle charakteru vadně poskytnutého telekomunikačního výkonu právo na: a) snížení ceny služby nebo b) vrácení přeplatku nebo c) opravu zařízení nebo d) vrácení peněz zaplacených za prodané zařízení. 7.14. Reklamace vad prodaného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 7.15. Jde-li o právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení již zaplacených cen účtovaných za telekomunikační služby z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci, je Poskytovatel povinen přeplatek či zaplacené ceny vrátit, pokud byla úhrada platby provedena, formou dobropisu v následujícím měsíčním vyúčtování. V případě částky vyšší než je průměrná měsíční platba za posledních 6 měsíců, není-li s účastníkem dohodnuto jinak, převodním příkazem v následujícím měsíčním vyúčtování. Pokud nebyla úhrada platby provedena, stornem původní faktury a vystavením nové faktury. 7.16. Právo na vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci a který nebylo možno vrátit (např. z důvodu zániku právnické nebo podnikající fyzické osoby apod.), se promlčuje ve lhůtách stanovených obecnými právními předpisy (občanský zákoník, obchodní zákoník). V případě nedodržení lhůty ze strany Poskytovatele pro vrácení přeplatku vzniklého z titulu kladně vyřízené reklamace nebo rozhodnutí vydaného ve správním řízení, které nabylo právní moci, bude vrácený přeplatek zvýšen o úrok z prodlení dlužné částky ve smyslu příslušných právních předpisů, počínaje prvním dnem prodlení (dle § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., a § 502 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění).

8. Doba trvání smlouvy
8.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců od data umožnění užívání služby/služeb. Po uplynutí této doby smlouva automaticky přechází na smlouvu s trváním na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Dojde-li ke změně služby, doba určitá Smlouvy se automaticky prodlužuje o 12 měsíců (za každou změnu služby zvlášť) od data umožnění užívání služby/služeb nových, kdy po uplynutí celkové doby určité smlouva automaticky přechází na smlouvu s trváním na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 8.2. Smlouva může zaniknout: (a) písemnou dohodou smluvních stran; (b) uplynutím výpovědní lhůty v délce tří měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena doporučená výpověď podaná kteroukoli smluvní stranou druhé smluvní straně. (c) Výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, podanou Zákazníkem, porušil-li Poskytovatel četnost poruch tak, jak je uvedeno v odstavci 6.17. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi Poskytovateli. (d) Jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele, poruší-li Zákazník své závazky podle čl. 6 nebo čl. 5 Podmínek, nebo porušil-li Zákazník opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě, např. placení úhrad za plnění služeb, a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení povinnosti či závazku upozorněn. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi poměrnou úhradu výdajů, v závislosti na zbývající době nerealizovaného kontraktu. Poskytovatel má rovněž nárok na úhradu částky, o kterou byla Zákazníkovi snížena cena v závislosti na době trvání Smlouvy. (e) odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele, prokáže-li se po provedení předběžných šetření z příčiny třetích stran nemožnost zřízení Zákazníkovi služby dle smlouvy. 8.3. Smluvní strany se dohodly, že výpověď smlouvy bude obsahovat: (a) datum a místo sepsání výpovědi, (b) číslo Smlouvy, (c) jméno a příjmení nebo název obchodní společnost, (d) rodné číslo nebo IČ, (e) důvod podání výpovědi, (f) korespondenční adresa v případě stěhování a (g) Podpis smluvní strany, která službu vypovídá. Pokud v písemné výpovědi nebudou uvedeny údaje 8.3. (c) a (d), výpověď se má za neplatnou. 8.4. Při zániku smlouvy je Zákazník povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena a dle vůle smluvních stran mají trvat i po ukončení smlouvy práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do zániku smlouvy. 8.5. V případě přetrvávání pohledávek a závazků po datu ukončení smlouvy stále platí ustanovení dle Podmínek v bodech 6.14. a 6.15. až do dne úplého vyrovnání pohledávek a závazků. Pokud Zákazník nevrátí Poskytovateli zařízení ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů ve lhůtě výše uvedené, platí též ustanovení dle Podmínek 6.14. a 6.15. až do dne vrácení zařízení. 8.6. Při ukončení smlouvy nebo její části výpovědí podanou Zákazníkem před zřízením služby nebo zřízením změny služby dle Smlouvy, a to nikoli z důvodu podstatného porušení smlouvy Poskytovatelem, je Zákazník povinen Poskytovateli nahradit cenu rezervované služby a vynaložené výdaje připadající na již provedené práce a jejich přípravu. 8.7. Při podání výpovědi Zákazníkem Zákazník ztrácí možnost vrácení peněz za předplacenou službu.

9. Důvěrnost informací
9.1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku Smlouvy. 9.2. Zákazník tímto dává Poskytovateli souhlas s použitím jeho jména, obchodního názvu, jako referenčního Zákazníka Poskytovatele. 9.3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. Ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat šifrovací/dešifrovací zařízení ke svým koncovým zařízením). 9.4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích použitých ve Smlouvě.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Ani Zákazník, ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 10.2. Právní poměry Smlouvy, jakož i vztahu touto Smlouvou založeného, se řídí právem České republiky. 10.3. Náklady rozhodčího řízení uhradí ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. 10.4. Smlouva může být změněna pouze číslovanými písemnými dodatky. Každý dodatek musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy s vyznačením, že se jedná o změnu smlouvy. 10.5. Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné formě (dopisem). Jednostranné akty smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. 10.6. Pokud dojde k nedoručení písemnosti druhé smluvní straně vlivem porušení pracovní kázně pracovníků organizace, která měla písemnost doručit a dopis se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, uvědomí smluvní strana druhou smluvní stranu o této skutečnosti telefonicky. Pokud se nepodaří druhou smluvní stranu kontaktovat telefonicky, pokusí se smluvní strana, která chtěla kontaktovat druhou smluvní stranu písemně, kontaktovat druhou smluvní stranu emailem či jákýmkoliv jiným možným způsobem. Smluvní strany se následně domluví na náhradním způsobu doručení písemnosti. Pokud se doručení písemnosti ani náhradním způsobem nepodaří, má se za to, že písemnost byla doručena. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené pochybením poštovních společností. Datem doručení písemnosti při nedoručení písemnosti vlivem porušení pracovní kázně pracovníka/ů poštovní společnosti se určí dle obvyklé lhůty pro doručování. 10.7. Jednostranné písemné požadavky jedné smluvní strany bez písemného souhlasu druhé smluvní strany se mají za neodsouhlasené, tudíž neplatné. 10.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v platnosti a účinná. Poskytovatel je oprávněn nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 14.5.2011